Здружение на граѓани за подршка на шумарството и животната средина ТРИФОР – Скопје

Центар

ЗГ за подршка на шумарството и животната средина ТРИФОР Скопје може да се пофали со широко портфолио на активности во областа на урабното зелнило, шумарството и животната средина. Како позначајни спроведени активности се Зелениот катастар на град Скопје со учество во неколку фази и дополнување на Зелениот катастар со податоци од општина Кисела Вода. ЗГ ТРИФОР има изработена и студија за валоризирани и мапирани  12 екосистемски услуги на територијата на општина Врапчиште.

Активноста е верификувана