• Датум на основање:
    16.01.2019
  • Матичен број:
    7328940
  • Даночен број:
    4057019544040

О2 Иницијатива е здружение со фокус на активности за намалување на загадувањето на воздухот, почвите, водите, регулирање на отпадот, заштита на природата, одбрана на јавниот интерес, зелено урбанистичко планирање, зголемување на транспарентноста на институциите, подобрување на законите, едукација. Се залагаме за применливи решенија на постоечките проблеми.